Opšti uslovi poslovanja

TIM nekretnine d.o.o. Sarajevo” kao Posrednika u prometu nekretnina

 

 

I OPŠTE ODREDBE

1.1 Opštim uslovima poslovanja privrednog društva “TIM nekretnine d.o.o. Sarajevo, Trnovska 1, matični broj: 65-01-0035-17, ID: 4202321960002, koje je upisano u Registar posrednika pod br. 37/2023 Rješenjem Federalnog Ministarstva trgovine br. 05-04-30-UT/23 (u daljem tekstu: Posrednik), uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nekretnina i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nekretnina (u daljem tekstu: Nalogodavac).

II PONUDA NEKRETNINA

2.1 Ponuda nekretnina Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca i oglašivača ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nekretnina.

2.2 Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nekretnina garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nekretninu i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

III UGOVOR O POSREDOVANJU

3.1 Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nekretnina (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

IV OBAVEZE POSREDNIKA – OPIS POSLOVA

4.1 Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sljedeće poslove:

 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju;

 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o cijeni nekretnina ili iznosu zakupnine nekretnina u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nekretnina čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nekretnina u registre nekretnina, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nekretnina, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

 • Omogućiti Nalogodavcu da sa licem zainteresovanim za zaključenje pravnog posla dogovori gledanje nekretnina;

 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nekretnina na tržištu, postaviti oglas na portalu www.timnekretnine.ba u vezi sa prometom, odnosno zakupom nekretnina na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;

 • O svakom zainteresovanom kupcu/zakupcu obavijestiti Nalogodavca (prodavca i zakupodavca) i omogućiti mu da sa istim dogovori gledanje nekretnina.

 • Obavijestiti Nalogodavca (kupca), ukoliko on to prethodno zahteva, o svakoj novoj nekretnina u ponudi koja odgovara kriterijumima Nalogodavca, i omogućiti mu da sa njenim vlasnikom dogovori gledanje nekretnina;

 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora;

 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnina u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nekretnina ili sa poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju.

 • Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

4.2 Smatra se da je Posrednik ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:

 • Neposredno uputio zainteresovano lice u razgledanje predmetne nekretnina ili

 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

4.3 Posrednik sve obaveze iz Ugovora o posredovanju može punovažno izvršavati elektronskim putem.

4.4 Svakom zakazanom gledanju nekretnina može prisustvovati predstavnik Posrednika, kako bi osigurao sprovođenje i poštovanje obaveza Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju.

4.5 Posrednik ne odgovara za kvalitet nekretnine koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nekretnina ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

V OBAVEZE NALOGODAVCA

5.1 Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;

 • Pružiti Posredniku informacije o svim željenim karakteristikama nekretnina;

 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nekretninu koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i ne upisane terete koji postoje na nekretnini;

 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju predati fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša.

 • Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavijestiti o brojevima telefona i adresi elektronske pošte koje koristi i sa kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;

 • U slučaju bilo kakve izmjene svojih kontakt podataka, obavijestiti Posrednika o promjenama bez odlaganja;

 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nekretnina, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme (Nalogodavac prodavac i zakupodavac);

 • Prisustvovati svakom zakazanom gledanju nekretnina, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme, a ukoliko nije u mogućnosti da istom prisustvuje, dužan je Posrednika blagovremeno obavijestiti o tome (Nalogodavac kupac);

 • obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nekretnina, što posebno uključuje tačne podatke o cijeni, lokaciji, strukturi nekretnina i dr;

 • Predati Posredniku ovjerene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nekretnina koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla – predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nekretnina;

 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;

 • obavijestiti Posrednika o svim promjenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promjenama u vezi sa pravima na nekretnina, rokovima i cijenom, a sve u roku od 24 časa od trenutka nastale promjene;

 • Blagovremeno obavijestiti Posrednika o svakoj promjeni ili odustajanju od svojih naloga;

 • Nalogodavac se obavezuje da potpiše odgovarajući zapisnik kojim potvrđuje da ga je Posrednik upoznao sa licem zainteresovanim za zaključenje posredovanog pravnog posla, uvijek kada Posrednik od njega to zahteva. U slučaju da predstavnik Posrednika ne prisustvuje upoznavanju sa zainteresovanim licem/gledanju nekretnina, umjesto potpisivanja odgovarajućeg zapisnika Posrednik će koristeći sredstva elektronske komunikacije (elektronsku poštu i SMS) obavijestiti Nalogodavca o zainteresovanom licu i zakazanom vremenu gledanja predmetne nekretnina, čime će Posrednik ispuniti svoju obavezu upoznavanja Nalogodavca sa zainteresovanim licem;

 • Nalogodavac se prilikom gledanja nekretnina upoznaje sa zainteresovanim licem i sa istim direktno pregovara oko uslova prodaje/zakupa;

 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u prodaji nekretnina koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nekretnina sa kupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavijesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog Notara, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nekretnina, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora.

 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u kupovini nekretnina koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nekretnina sa prodavcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavijesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog Notara, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nekretnina, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora.

 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u zakupu nekretnina koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka zaključi Ugovor o zakupu predmetne nekretnina sa zakupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja obavijesti Posrednika o zaključenju Ugovora o zakupu predmetne nekretnina kao i da Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Ugovora.

 • Nalogodavac potpisom na Ugovoru o posredovanju ovlašćuje Posrednika da od nadležnog Notara i ostalih nadležnih organa (upravnika stambene zgrade, nadležne Porezne uprave, JP Elektroprivreda BiH, KJKP Toplane, Vodovod i Kanalizacija, KJKP Sarajevogas, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.

 • Nalogodavac ne smije ni u jednom trenutku potraživati troškove posredničke provizije od druge strane sa kojom ga je Posrednik upoznao i povezao radi zaključenja posredovanog posla.

 • U slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza, a da je Nalogodavac nije isplatio Posredniku, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora.

 • Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savjesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

VI EKSKLUZIVNO/IZRIČITO POSREDOVANJE

6.1 Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nekretnina.

6.2 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nekretninom iz člana 6. stav 1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno/izričito posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

VII PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

7.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odnosno Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji nekretnina sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu.

7.2 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenovnikom posredničkih naknada i dodatnih usluga koji je sastavni dio ovih Opštih uslova.

7.3 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može sa bilo kojim Nalogodavcem zaključiti Ugovor o posredovanju kojim se predviđa da je Nalogodavac, u slučaju da ne ispuni neku od svojih ugovornih obaveza, u obavezi da plati posredničku naknadu u većem iznosu od onog predviđenog u Cjenovniku posredničkih naknada i dodatnih usluga.

7.4 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.

7.5 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od šest mjeseci (kod ugovora o posredovanju u zakupu nekretnina), odnosno godinu dana (kod ugovora o posredovanju u prodaji ili kupovini nekretnina) od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posljedica posrednikovog posredovanja prije prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u cjelini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

VIII UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

8.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju prenijeti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u cjelini ili djelimično, na drugog Posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

8.2 Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz člana 8.1., isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

8.3 Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

IX SNIMANJE RAZGOVORA, POVERLJIVOST I AUTORSKA PRAVA

9.1 Posrednik je u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka vodi evidenciju podataka. Potpisom na Ugovoru o posredovanju Nalogodavac daje saglasnost za snimanje telefonske konverzacije koju ima sa Posrednikom, u svrhu realizacije Ugovora.

9.2 Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspješnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

9.3 Sve fotografije, video, tehnički crtež i tekstualni opis nekretnina, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

X CJENOVNIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA I DODATNIH USLUGA – VISINA POSREDNIČKE NAKNADE

10.1 PRODAJA NEKRETNINE

Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju pri prodaji nekretnina iznosi 3% od ugovorene cijene nekretnine, ali ne manje od 1.500 KM

10.2 KUPOVINA NEKRETNINE

Posrednička provizija kod zastupanja pri kupovini nekretnine 1,5% od ugovorene cijene nekretnine, ali ne manje od 1.000 KM

10.3 IZNAJMLJIVANJE/ZAKUP NEKRETNINE

Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju u iznajmljivanju/zakupu nekretnina određena je na iznos od ostvarene najamnine za jedan mjesec; (prva) ostvarena najamnina za jedan (1) mjesec za ugovore do 12 mjeseci i dodatnih pola (1/2) od ostvarene (prve) mjesečne najamnine za narednu godinu ukoliko dođe do produženja najma za narednih 12 mjeseci

10.4 PROCJENA NEKRETNINE

 • Procjena tržišne vrijednosti bez sačinjavanja elaborata za stanove do 100m2 iznosi 100 KM, za ostale nekretnine i stanove veće od 100m2 po ponudi

 • Dokumentovana procjena tržišne vrijednosti za stanove do 100m2 iznosi 200 KM, za ostale nekretnine i stanove veće od 100m2 po ponudi

10.5 DODATNE USLUGE

 • Izrada i obrade reklamnog materijala, promocija usluga (u ugovorenim slučajevima) po ponudi

 • Fotografisanje nekretnine do 100m2 iznosi 150 KM, za nekretnine veće od 100m2 po ponudi

 • Mjerenje nekretnine i izrada 3D tlocrta za stanove do 100m2 iznosi 150 KM, za ostale nekretnine i stanove veće od 100m2 po ponudi

10.6 OSTALE USLUGE U OBAVLJANJU POSLOVA S NEKRETNINA-ma

 • Usluga pripreme i kompletiranja dokumentacije za prodaju nekretnine 100,00 KM

 • Usluga ishodovanja Izvoda iz knjiga uloženih ugovora, lista nepokretnosti ili drugih dokumenata u mjestu sjedišta agencije 50,00 KM

 • Usluga ishodovanja Izvoda iz knjiga uloženih ugovora, lista nepokretnosti ili drugih dokumenata u izvan mjesta sjedišta agencije 50 KM/1h

 • Usluge prijepisa svih režijskih troškova 200,00 KM

 • Usluga uknjižbe nekretnine 200,00 KM

10.7 NAPOMENE

 • Sve što nije predviđeno ovim Cjenovnikom se neposredno ugovara sa odgovornim licem

 • Nalogodavac će sa Posrednikom dogovarati, usmeno ili pismeno, oko visine naknade za dodatne poslove i usluge koje posrednik obavlja za Nalogodavca, a u zavisnosti od vrste i obima posla

 • U cijenu nisu uračunati troškovi ovjera, taksa, punomoći i eventualni prijevodi dokumenta

 • Posrednik u dogovoru s nalogodavcem ima pravo na korekciju gore navedenih standardnih cijena posredovanja i usluga

 • U skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju plaćanje svih usluga vrši se isključivo u konvertibilnim markama

 • PDV nije obuhvaćen Cjenovnikom i isti Posrednik neće obračunavati Nalogodavcu jer Posrednik nije PDV obveznik, odnosno Posrednik nije u sistemu PDV-a.

 • Ako Posrednik u međuvremenu postane obveznik PDV-a, Posrednik se obavezuje o tome odmah obavijestiti Nalogodavca te će ugovorne strane pomenutu promjenu evidentirati zaključenjem Anex-a na ovaj ugovor.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primjenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 75/21 od 22.09.2021), Zakon o obligacionim odnosima FBiH, Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i drugih propisa FBiH.

U Sarajevu, dana 14.03.2023. godine

TIM nekretnine d.o.o. Sarajevo

Compare listings

usporedi